Tag Archives: công nghiệp

Ba thách thức lớn của công nghiệp Việt Nam

Công nghiệp là nhóm ngành kinh tế thực lớn nhất, là động lực và đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả nước, đang đứng trước những thách thức và cơ hội mới. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công nghiệp có vai trò quan trọng hàng đầu để chuyển […]

Cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 598/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp (CN) giai đoạn 2018 – 2020, xét đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu giai đoạn đến 2020 tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30-35%, tốc độ tăng trưởng […]