THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Hệ thống Thành phố thông minh là thành phố áp dụng các công nghệ tiên tiến để cung cấp dịch vụ và giải quyết mọi vấn đề của thành phố bao gồm giao thông, dịch vụ công, quản lý cư dân… Nói chung, đó là các thành phố sử dụng công nghệ để làm cho cuộc sống của công dân trở nên tốt hơn. Mục tiêu chính của Smart City chính là nâng cao tính hiệu quả, giảm chi phí vận hành, cải thiện chất lượng an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế và tạo ra sự công bằng cho mọi người.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Master Plan

IoT Network