TUYỂN DỤNG

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Vị trí: Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa . Báo cáo trực tiếp: Trưởng BP Sale & MKT. Bộ phận: Sale & Marketing. Công ty: Tập đoàn Thăng Uy (TUG). Ngày yêu cầu tuyển dụng: 29/06/2018. Ngày tiếp nhận công việc: 15/07/2018. SL: 01

Chuyên viên Marketing / Digital Marketing

Vị trí: Chuyên viên Marketing / Digital Marketing. Báo cáo trực tiếp: Trưởng BP Sale & MKT. Bộ phận: Sale & Marketing. Công ty: Tập đoàn Thăng Uy (TUG). Ngày yêu cầu tuyển dụng: 29/06/2018. Ngày tiếp nhận công việc: 15/07/2018. SL: 01