Hội Thảo Giới Thiệu Loại Xe Cách Điện Chuyên Dụng Altec

Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Thang Uy Group kết hợp với Tổng Công Ty Điện Lực TP. Hồ Chí Minh và Phòng Thương Vụ Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo về xe chuyên dụng cách điện Altec.