Giá Trị Cốt Lõi

- Sáng tạo     Luôn nghĩ đến cái mới trước mọi hành động
- Cam kết Luôn làm đúng và làm tròn trách nhiệm
- Tận tâm Luôn hành động bằng tất cả tấm lòng
- Học hỏi Luôn học hỏi để phát triển
- Hợp tác : Luôn hợp tác để chia sẻ và phát triển